Faaliyet Alanlarımız

Her biri kendi uzmanlık alanında ve uzun yıllardır hukuk büromuz bünyesinde faaliyet gösteren uzman kadrosu ile, Aras Hukuk Bürosu öncelikli olarak aşağıda sayılan alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  • Haksız rekabet davaları
  • İflas ve iflas erteleme davaları
  • Şirketlerin alacak davaları
  • Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları
  • Vergi hukukundan doğan davalar
  • Ortaklıktan çıkma davaları
  • Diğer Anonim ve Limited Şirket davaları/li>
 • Borçlar ve Eşya Hukuku
  • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Alacak davaları
  • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
  • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
  • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları
  • Kiralama ile buna ilişkin tüm davalar
  • Tahliye Davaları
  • Kira bedelinin tespiti davaları
  • Kira bedelinin artırılması davaları
  • Ödeme yerinin tayini davaları
  • Zilyetlik davaları
  • Ecrimisil davaları
  • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
  • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
  • İstihkak davaları/li>
  • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
  • Önalım (şüfa) davaları
  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki davalar
  • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
  • Kamulaştırma Davaları
  • Arazilerin planlamasından ve ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davalar
  • Taşınır ve taşınmaz malların devri, satışı ve bunlara dair sözeşmelerden doğan davalar
  • İpotek ve rehin tesisi ile bunların fekkinden doğan davalar
  • Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar
 • İcra ve İflas Hukuku
  • İcra Ceza ve İcra Hukuk davaları
  • İcra Mahkemelerinin görev alanına giren diğer davalar
  • İhalenin feshi davaları
  • İhtiyati haciz davaları/li>
  • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
  • Ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları
  • İstirdat davaları
  • Menfi tespit davaları
  • Tasarrufun iptali davaları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • İş akdinin feshi davaları
  • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
  • İşe iade davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
  • Hizmet tespiti davaları
  • Sözleşmenin yorumlanması davaları
  • Sosyal sigorta davaları
 • Tüketici Haklar Hukuku
  • Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar
  • Ayıplı Mallardan doğan davalar
  • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
  • Devre tatillerden doğan davalar
  • Garantili mallardan doğan davalar
  • Haksız şartlardan doğan davalar
  • Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar
  • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar
  • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
  • Paket turlardan doğan davalar
  • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
  • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
  • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar
  • Tüketici kredilerinden doğan davalar
  • Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular
  • Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular
 • Aile ve Miras Hukuku
  • Aile konutu ve uygulamaları
  • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
  • Boşanma davaları
  • Evlat edinme izin davası
  • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
  • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
  • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
  • Mirasçılık belgesinin alınması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
  • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
  • Mirasta defter tutulması
  • Nafaka davaları
  • Nişan bozulmasından doğan davalar
  • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
  • Tazminat davaları
  • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
  • Tenfis davaları
  • Terekede ihtiyadi tedbirler
  • Terkis ve mirasta iade davaları
  • Velayet davaları
  • Vasiyetnamenin iptali davaları
  • Veraset ilamı çıkartılması(Mirasçılık Belgesi)
 • Ceza Hukuku
  • Sulh Ceza davaları
  • Asliye Ceza davaları
  • Ağır Ceza davaları
  • CMK.’nın 250. maddesi ile görevli Ağır Ceza (Eski DGM) davaları
  • İcra Ceza Davaları
  • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
 • İdare Hukuku
  • Yüksek İdare Mahkemesi davaları
  • Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
  • Yürütmenin durdurulması talepleri
  • İptal davaları
  • Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
  • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

Yukarıda sayılan başlıca iştigal alanlarının yanı sıra, hukuk büromuz Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara, yatırım yapmak istedikleri sektöre ilişkin hukuki danışmanlık sağlamaktadır.